Centrul de Informare, Consiliere si Orientare Profesionala (CICOP)
Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Centrul de Informare, Consiliere si Orientare Profesionala (CICOP)

​Centrul de Informare, Consiliere și Orientare Profesională (CICOP)​


MISIUNE
Misiunea Centrului de Informare, Consiliere și Orientare Profesională (C.I.C.O.P.) este de a coordona activitățile de informare, educație privind cariera, consiliere educaţională şi orientare pentru carieră la nivel de facultate, în cooperare cu celelalte facultăți ale universității și parteneri din mediul economic şi socio-cultural.

ACTIVITĂȚI
Activitățile specific Centrului de Informare, Consiliere și Orientare Profesională sunt:

A. Consiliere şi orientare profesională
a) asistență pentru realizarea instrumentelor de căutare a unui loc de muncă (CV, scrisoare de intenție, scrisoare de motivație);
b) pregătire pentru prezentarea la interviul de selecție;
c) consiliere in vederea contactării unui angajator în vederea obţinerii unui loc de muncă;
d) consultanţă în vederea deschiderii unei afaceri proprii;
e) formare continuă, prin: programe de formare continuă/perfecţionare/specializare; alte programe de perfecţionare pentru dobândirea unor competenţe în consiliere şi orientare în carieră, asistenţă socială și psihologică etc.
f) promovarea ofertelor de internshipuri, stagii de practică, locuri de muncă;
g) organizarea de manifestări impreună cu Comisia de promovare a facultății și Comisia pentru relații cu absolvenții și piața muncii;
h) organizarea de schimburi de experienţă interuniversitară cu alte centre de consiliere din ţară din domeniul specific.

B. Administrarea resurselor informaţionale
a) realizarea şi actualizarea continuă a unei baze de date cu informaţii despre posibilităţile de angajare, de educare/instruire şi legislaţia în vigoare din domeniul muncii și cel antreprenorial;
b) alcătuirea de resurse de informare cu privire la oportunităţile de perfecţionare postuniversitară în ţară şi străinătate;
c) sistematizarea unei colecţii de modele de CV-uri, de scrisori de intenţie sau a altor documente necesare perfecţionării continue sau angajării;
d) conceperea, editarea şi distribuirea gratuită împreună cu alte structuri ale facultăţii de:
- publicaţii cuprinzând informaţii legate de alegerea rutei profesionale în contextul sistemului de credite transferabile şi al curriculumului universitar (ghidul candidatului);
- publicaţii cu privire la dezvoltarea personală (ghidul carierei).

BENEFICIARI

Beneficiarii Centrului de Informare, Consiliere și Orientare Profesională sunt:
- elevii claselor terminale
Centrul de Informare, Consiliere și Orientare Profesională prezintă împreună cu comisia de promovare a Facultaţii de Bioinginerie Medicală elevilor din anii terminali ai învăţământului preuniversitar, precum şi altor categorii de potenţiali beneficiari (absolvenţi ai unor forme de învăţământ ce aleg să se perfecţioneze prin diverse programe educaţionale oferite de facultate), oferta educaţională, familiarizarea acestora cu statutul de student. În acest scop, cu sprijinul facultăţii, rectoratului, se elaborează materiale informative privind oferta educaţională universitară şi postuniversitară (ghidul candidatului, pliante, afişe, prezentări prin mijloace IT, reflectare în mass - media);
- studenţii Facultaţii de Bioinginerie Medicală
Centrul de Informare, Consiliere și Orientare Profesională furnizează studenţilor informaţii şi consultaţii în alegerea rutei profesionale individuale în contextul curriculum-ului universitar şi al sistemului de credite transferabile. De asemenea, furnizează informaţii generale cu privire la regulamentele specifice aflate în vigoare în Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa" Iaşi, despre modul de acordare al burselor, bibliotecile existente, modalităţile de cazare, orientare spre O.N.G.-uri în vederea desfăsurării de activităţi de voluntariat şi colaborare;
- absolvenţi ai Facultaţii de Bioinginerie Medicală
Consilierea în vederea contactării unui angajator, asistarea în conceperea de C.V.-uri şi scrisori de intenţie şi motivaţie, recrutarea şi selecţia celor doritori de participare la un interviu. Aceste activităţi se desfăşoară în vederea diagnozei nivelului de adecvare a absolventului la profesie (conform COR), pentru o cât mai bună inserţie şi adaptare pe piaţa muncii;
- firmele angajatoare
Acces la baza de date a absolvenţilor şi studenţilor aflaţi în căutarea unui loc de muncă; preselectarea candidaţilor în funcţie de cerinţele firmelor angajatoare.
UTILE

CONTACT
bioinginerie@umfiasi.ro
Coordonator:
Şef lucr.dr. Daniel Boldureanu 
Email: daniel.boldureanu@umfiasi.ro ​