Pagină de pornire
Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Pagină de pornire

Informatii de interes public

Biroul de Informare Publică al Universităţii de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași asigură accesul liber şi neîngrădit al publicului şi mass-media la informaţiile de interes public. Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, ca instituţie de învăţământ superior, ale cărei acţiuni, politici şi programe au un impact major asupra comunităţii, asigură, în condiţiile şi limitele prevăzute de lege, prin Biroul de Informare Publică, informarea corectă şi completă a cetăţenilor cu privire la informaţiile datorate prin lege sau solicitate în acord cu aceasta.
Activitatea de informare publică în Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” este reglementată de Regulamentul Biroului de Informare Publică (link document).
Informaţiile de interes public
Universitatea comunică anumite informaţii, din oficiu, potrivit Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public. Acestea pot fi accesate direct de pe site-ul universităţii:
 1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Universităţii de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi
 2. Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al Instituţiei
 3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Instituţiei şi ale persoanelor responsabile cu difuzarea informaţiilor publice
 4. Coordonatele de contact ale Instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de web
 5. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil
 6. Programele şi strategiile proprii
 7. Lista cuprinzând documentele de interes public
 8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii
 9. Modalităţi de contestare a deciziei instituţiei în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate)

Cererile de informare se primesc la Registratura Universităţii de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași și pe adresa de e-mail [email protected]. Solicitantul va primi o confirmare scrisă conţinând data şi numărul de înregistrare a cererii. Formularul pentru solicitarea unei informaţii de interes public poate fi descărcat aici.

În cazul în care informaţia solicitată este deja comunicată din oficiu în una dintre formele precizate la art. 5 din Legea nr. 544/2001, se asigură de îndată, dar nu mai târziu de 5 zile, informarea solicitantului despre acest lucru, precum şi sursa unde informaţia solicitată poate fi găsită.

Dacă informaţia solicitată este de interes public, primiți un răspuns, pe suportul specificat de dumneavoastră (e-mail, fax) în 10 zile.

Dacă prin complexitatea documentării, informarea angajează o perioadă mai mare pentru redactare, solicitantul va fi informat asupra acestui aspect (în termen de 10 zile), comunicarea informaţiei putând interveni cel mai târziu la 30 de zile de la data solicitării, cu informarea solicitantului.

În cazul în care informaţia solicitată este identificată ca fiind exceptată de la accesul liber la informaţie, se asigură în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii la Biroul de Informare Publică informarea solicitantului cu privire la caracterul public al informației.

Conform prevederilor art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi Regulamentului Biroului de Informare Publică, persoana lezată în drepturile sale se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducerii Universităţii de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştință a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor desemnaţi în cadrul instituţiei pentru aplicarea prevederilor Legii 544/2001. Dacă solicitantul, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă se simte în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea 544/2001. Formularul de reclamaţie administrativă poate fi descărcat aici

Date exceptate de la liberul acces al cetăţenilor

Conform art.12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1, următoarele informaţii:

 • informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 • informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 • informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum și principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
 • informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
 • informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
 • informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
 • informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a minorilor;
 • documentele care nu sunt declarate de entitate cu caracter public.

Modele de cerere şi reclamaţii

Documentele pot fi descărcate, tipărite, completate şi depuse la Registratura Universităţii de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași:

 • Formularul pentru solicitarea unei informaţii de interes public (link document)
 • Formularul de reclamaţie administrativă (link document)

Responsabili informare publică. Date de contact:

Public: Adrian Suciu
Registratura UMF Iași
Telefon: +40 (232) 301605

Mass-media: Ivona Burduja
Purtător de cuvânt UMF Iași
Telefon: +40 (232) 301843
E-mail: [email protected]

Regulamentul purtătorului de cuvânt