Dosarul de înscriere
Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Dosarul de înscriere

​​​Dosarul de înscriere​​

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte:

 • dosar tip plic (fără șină metalică) - pe dosar se va scrie numele complet, cu majuscule și cu inițiala tatălui;
 • fișa de înscriere - se va printa de către comisia de verificare a dosarului și se va menționa:
  • acordul de a urma studiile în regim cu taxă, în cazul în care sunt admiși numai la această categorie,
  • adresa completă, adresă de e-mail și numărul de telefon la care pot fi contactați pentru comunicări urgente;
 • certificat de naștere, în copie (nelegalizată) a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de membrii Comisiei de înscriere (conform O.U.G. 41/2016) – “Conform cu originalul", datat și semnat;
 • cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale statelor aparținând Spațiului Economic European, ale Confederației Elvețiene sau ai altor state (pentru etnicii români din diasporă) vor depune o traducere legalizată a certificatului de naștere;
 • carte de identitate, în copie (nelegalizat) a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de membrii Comisiei de înscriere (conform O.U.G. 41/2016) – “Conform cu originalul", datat și semnat;
 • certificat de căsătorie (unde este cazul), în copie (nelegalizată) a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de membrii Comisiei de înscriere (conform O.U.G. 41/2016) – “Conform cu originalul", datat și semnat;
 • adeverința medicală tip de la medicul de familie în care este specificat faptul că respectivul candidat se află/nu se află în evidenţe cu boli cronice. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de medicul specialist. În adeverinţele respective se va menţiona în mod expres gradul deficienţei produse de boala de care suferă, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională, din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 427/1979. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele legale în vigoare. Adeverinţele celor cu boli cronice vor fi vizate de către Cabinetul Medical al U.M.F. „Grigore T. Popa", în care se va preciza “Apt pentru specializarea .....";
 • 3 fotografii dimensiuni 4/3 cm – pe spatele fiecărei poze se va nota numele complet, cu majuscule, împreună cu inițiala tatălui;
 • chitanța / OP-urile ce atestă achitarea taxei de înscriere;
 • candidații care pot beneficia de scutire de taxă, conform art.16, vor depune la dosarul de înscriere acte doveditoare, respectiv adeverința de salariat a părinților vizată de Inspectoratul Școlar de care aparține/U.M.F. „Grigore T.Popa" Iași, etc;
 • candidații de etnie rromă vor prezenta o recomandare scrisă din partea președintelui unei organizații civice, culturale sau politice, înregistrată legal, prin care se atestă apartenența la comunitatea rromilor;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă acesteia (în cazul absolvenților de liceu care au susținut examenul de bacalaureat în afara României), ÎN ORIGINAL, sau adeverința care atestă această calitate și în care se menționează media generală de bacalaureat și probele susținute la examenul de bacalaureat. Diplomele de bacalaureat redactate în altă limba, vor fi însoțite de traduceri legalizate, în limba română.
 • în cazul în care candidatul se înscrie pentru concurs și la o altă specializare, în locul diplomei de bacalaureat sau a adeverinței, va anexa o copie legalizată a acesteia și o adeverință care să dovedească înscrierea la specializarea unde a depus dosarul cu actele originale;
 • pentru candidații care provin din țări unde nu se susține examen de bacalaureat, copie legalizată după foile matricole din anii de liceu. Dacă acestea nu sunt redactate în limba engleză sau franceză, este necesară traducerea legalizată a foilor matricole.
 • document eliberat de C.N.R.E.D./M.E.N. care atestă că diploma de bacalaureat obținută în statele membre ale Uniunii Europene, ale statelor aparținând Spațiului Economic European, ale Confederației Elvețiene sau în alte state (pentru etnicii români din diasporă) îi conferă candidatului accesul la studii de licență;
 • candidații absolvenți ai învățământului superior care doresc să urmeze o a doua specializare vor depune și diploma de licență, sau diploma echivalentă acesteia, în original, în copie legalizată sau în copie a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de membrii Comisiei de înscriere (conform O.U.G. 41/2016),  precum și adeverință din care să reiasă că facultatea absolvită a fost în regim fără taxă sau cu taxă;
 • cetățenii străini au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română (nivel B2), eliberat de către instituțiile abilitate de M.E.N.

În cazul în care candidatul nu se poate prezenta personal pentru înscriere din motive obiective, delegatul care-l reprezintă va prezenta comisiei de înscriere o procură legalizată la notariat care să-i permită acestuia să se conformeze tuturor condițiilor impuse de Metodologia de admitere.​