Plan de măsuri pentru desfășurarea activităților didactice în contextul pandemiei covid-19 în condițiile aplicării scenariului 2
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Plan de măsuri pentru desfășurarea activităților didactice în contextul pandemiei covid-19 în condițiile aplicării scenariului 2

Plan de măsuri pentru desfășurarea activităților didactice în contextul pandemiei covid-19 în condițiile aplicării scenariului 2

Facultatea de Farmacie


Ca urmare a emiterii de către MEC și MS a Ordinului nr. 5487/1494/2020, UMF "Grigore T. Popa" din Iași hotărăște următoarele măsuri care urmează a fi aplicate, în vederea bunei desfășurări a activităților didactice, în contextul pandemiei COVID19.

A. ACTIVITĂȚILE DIDACTICE
Activitățile didactice se vor desfășura în spațiile didactice ale UMF "Grigore T. Popa" din Iași și cele disponibile în spitalele clinice cu care UMF Iași are contract de colaborare, pe toată perioada existenței riscului de infecție cu virusul SARS-CoV2, într-un sistem hibrid, combinând activitățile desfășurate on-line cu cele onsite, în condițiile de respectare a regulilor de securitate epidemiologică prevăzute de legislația în vigoare și adaptată situației locale.
În acest sens, se adoptă o serie de măsuri generale, care să nu afecteze calitatea activității didactice, dar și să ofere un grad ridicat de siguranță studenților și angajaților.

a. Infrastructura de e-learning
1) UMF "Grigore T. Popa" din Iași va folosi platforma Microsoft Teams existentă, prin transferul informațiilor, acolo unde este posibil. Instruirea studenților va fi realizată în luna octombrie 2020 prin Departamentul de IT și la începutul activității, în cadrul fiecărei discipline. Studenții vor semna, ca dovadă că au luat la cunoștință, procesul verbal redactat cu ocazia acestei instruiri, care va conține și prevederile specifice protecției muncii, particularizate în funcție de profilul disciplinei și informațiile specifice prevenerii infecției cu SARS-CoV-2. Coordonatorii de activitate didactică se vor asigura că această activitate este îndeplinită, iar directorii de departament vor centraliza procesele verbale transmise de discipline, în termen de cel mult 10 zile de la începerea anului universitar.
2) Toate activitățile didactice care implică o comunicare online cu studenţii vor utiliza exclusiv conturile email oficiale ale universității, care vor fi baza de raportare a activității didactice desfășurate atât de cadre didactice cât și de studenți.
3) Întreaga activitate didactică desfășurată va fi stocată în sistem cloud.
4) Studenţii anului I de la toate programele de studiu derulate în cadrul Universităţii de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa" din Iași vor primi user-name și parolă, cont de e-mail profesional precum și un material de instruire cu privire la utilizarea acestei platforme.

b. Cursurile
1) Se vor desfășura exclusiv în sistem online, utilizând platforma Microsoft Teams.

c. Activitățile de laborator/lucrări practice/proiecte
1) Se vor desfășura onsite activitățile practice la acele discipline unde dezvoltarea abilităților, însușirea unei practici/metode este absolut necesară și obligatorie. Stabilirea acestora este sarcina decanului în colaborare cu prorectorii răspunzători de activitatea didactică.
2) Măsurile de recuperare a activităților practice, exclusiv legat de cauze medicale, vor fi aprobate de decan, punctual.
3) Activitățile de laborator/lucrările practice se vor desfășura după cum urmează:

I. Dacă dimensiunea unui laborator și dimensiunea unei grupe permit desfășurarea activităților cu o grupă întreagă, în condiții de respectare a distanțării fizice, aceste activități se reorganizează corespunzător (este cazul laboratoarelor care se desfășurau cu 2-3 grupe, simultan)
II. Fiecare disciplină are obligația să împartă orele la cadrele didactice în funcție orarul stabilit pe facultate, astfel încât toată activitatea didactică să se desfășoare în parametri optimi; coordonatorii de activitatea didactică au obligația să anunțe decanatele despre modul de distribuire a orelor la cadrele didactice ale disciplinei
II. Pentru fiecare spațiu didactic se va asigura între activitățile didactice un interval de timp de minimum 20 de minute pentru a se permite dezinfecția și aerisirea laboratorului și a materialelor didactice după fiecare grupă.
IV. Asigurarea măștilor de protecție și a halatelor este în responsabilitatea studenților. UMF "Grigore T. Popa" din Iași asigură dezinfectantele necesare tuturor activităţilor practice.
V. Activitățile se pot desfășura în laboratoare și, în funcție de disponibilitatea amfiteatrelor, și ca prezentări/demonstrații în amfiteatre; prioritatea pentru ocuparea amfiteatrelor o vor avea disciplinele clinice.

d. Activitățile de seminar – se vor realiza:
1) exclusiv în sistem online;
2) referatele și celelalte produse care susțin activitatea de seminarii vor fi transmise prin mijloace electronice (Microsoft Teams, e-mail profesional) între studenți și cadrele didactice;
3) orele de educație fizică pentru programele de studii vor fi efectuate în aer liber și în sistem on-line, cu materiale demonstrative/tutoriale, eventual comasat.

e. Activități de stagii clinice
1) Formele de activități clinice vor fi următoarele: stagiu clinic propriu-zis (STG); sesiuni de tip Case based learning (CBL) și Problem based learning (PBL); prezentări și demonstrații clinice (DC).
2) Stagiile clinice se vor desfășura în sistem hibrid, conform următoarelor reguli:
a. Stagiul clinic propriu-zis (STG) și demonstrații clinice (DC):

I. durata unui stagiu va fi cea conformă cu programa analitică, dar numărul de studenți prezenți în fizic va fi redus.
II. Numărul de studenți prezenți simultan la spital/clinică de specialitate în cadrul unui stagiu clinic va fi redus la maxim 1/3 din numărul total de studenți aflați în stagiul respectiv.
III. În spital/clinică de specialitate/ambulator vor avea acces în intervalul de timp prevăzut, doar studenții din grupa programată, în echipament corespunzător, cu purtare obligatorie a măștii și a echipamentului de protecție standard. Asigurarea măștilor de protecție și a halatelor este în responsabilitatea studenților.
IV Echiparea studenților se va face în vestiare, iar șefii de grupă/an au obligația de a face zilnic un triaj epidemiologic minimal în care să verifice existența/absența simptomelor respiratorii și a stării febrile.
VI pe perdioada pandemiei, stagiile clinice din spitalele COVID-19 se vor desfășura sub formă de prezentări de tip CBL, PBL și DC.
VII. In cadrul fiecărei clinici se vor putea efectua în amfiteatrul /sala didactică a clinicii DC la care să participe grupa/grupele ce efectuează activitate practică în fizic și în care să fie prezentate cazuri clinice și demonstrații practice pe pacienți selecționați de cadrele didactice aferente grupei(lor).

3). Sesiunile de tip Case based learning (CBL) și Problem based learning (PBL)

I. Se vor realiza alternativ cu celelalte tipuri de activități (STG și DC). La acestea vor participa studenții din seria respectivă care nu participă la activități directe la patul bolnavului.
II. Se vor desfășura în același interval orar, în paralel cu stagiile clinice.
III. Se vor desfășura în amfiteatre și săli de demonstrații, cu respectarea distanțelor de protecție.
IV. Repartiția pe săli se va face la nivelul direcției de studiu, fiind responsabilitatea coordonatorului de activitate didactică, ținându-se cont de mărimea formațiilor de studiu în cauză.
V. Cadrele didactice ale disciplinei vor efectua prin rotație activitatea didactică de tip CBL și PBL
VI. Tematica va fi pregătită la nivelul fiecărei discipline și va fi raportată corespunzător decanatelor.
VII. Asigurarea măștilor de protecție este în responsabilitatea studenților. UMF "Grigore T. Popa" din Iași va asigura dezinfectantele necesare, conform Planului de curăţenie şi dezinfecţie (Cap IV) .

f. Desfăşurarea activității de tutoriat

- Decanatul desemnează un cadru didactic, tutore de an, care va susține seria de studenți în toate tipurile de activități.

g. Desfăşurarea activității de cercetare
Activitatea de cercetare din cadrul planului intern al facultăților, proiectelor de cercetare sau studiilor individuale realizate de către cadrele didactice si/sau studenţi va respecta măsurile impuse pentru interacţiunea faţă ȋn faţă pentru studenții din toți anii şi nivelurile de studii.
Studenții din anii terminali vor avea acces ȋn laboratoare pentru activități în vederea pregătirii lucrării de licență sau disertație, conform unei programări realizate de comun acord cu cadrul didactic îndrumător.

i.Desfăşurarea fluxurilor de studenţi ȋn clădire
Atȃt studenţii cȃt şi cadrele didactice vor respecta circuitele unidirecționale în spațiile facultății și în spitalele clinice cu care Universitatea are stabilite relații de colaborare (unde este posibil, accesul ȋn clădire separat de ieşirea din clădire) și marcajele speciale pentru direcționarea către sălile de lucrări practice sau saloane. Studenții nu vor folosi lifturile decȃt ȋn situaţii excepţionale (persoane cu dizabilitaţi cu/fără ȋnsoţitor).

B. DISPOZITII SPECIFICE PENTRU FACULTATEA DE FARMACIE

Activitatea didactică din cadrul Facultăţii de Farmacie se realizează într-un sistem hibrid (on-line și on-site) după cum urmează:

1. Cursurile se vor desfășura în sistem on-line utilizând Platforma Microsoft-Teams și se vor derula zilnic în intervalul orar 17:00-20:00. Studenţii vor participa la activitatea de curs prin utilizarea user-name și parolă generate de către Departamentul NOC al Universităţii. Cursurile vor fi stocate în sistem cloud oferind posibilitatea consultării lor ulterioare de către studenţi.
Cursurile opţionale se vor desfășura on-line; titularul cursului opţional are obligaţia de a introduce în echipa (team) de curs studenţii care s-au înscris la cursul respectiv.

2.Lucrările practice
2.1. La disciplinele din planul de învățământ unde dezvoltarea abilităţilor și însușirea de metode/tehnici de laborator este obligatorie și necesară pentru formarea profesională (Anexa 1) lucările practice se vor desfășura în sistem on-site (“faţă în faţă"). La disciplinele din planul de învățământ care presupun activități clinice (stagiu clinic) grupa de studenţi se va diviza în 2 subgrupe, o subgrupă va participa la activitatea clinică din saloane, ambulator etc., cu cadrul didactic nominalizat, conform orarului, iar cealaltă subgrupă va participa la prezentări de cazuri clinice de tipproblem-based learning, case-based learning, simulări, inversându-se alocarea studenţilor pentru cele două modalităţi, pe durata stagiului clinic.
2.2. La disciplinele din planul de învăţământ care presupun activităţi de seminar, proiecte, studii de caz, de tip problem-based learning, case-based learning, etc, activitatea didactică se va desfășura în sistem hibrid (on-line și on-site), alternativ (1 sapt on-line, 1 sapt on-site) (Anexa 2) și respectiv exclusiv online (Anexa 3), cu participarea obligatorie a studenţilor. Pe platformă se va înregistra prezența studenților care s-au logat pentru programul desfățurat on-line.

- Activităţile practice se vor derula în intervalul orar 7:30-16:00. Distribuţia studenţilor în laboratoare se face în concordanţa cu capacitatea sălilor aferente fiecărei discipline respectând distanţarea fizică de 1 metru și este responsabilitatea coordonatorului de activitate didactică și a Decanatului Facultăţii. Este interzisă amplasarea studenţilor faţă în faţă.
- Studenţii au obligaţia de a se prezenta la activitatea practică cu halat și mască de protecţie; în sălile de lucrări practice găsindu-se soluţii antiseptice pentru mâini puse la dispoziţie de Universitate.
- Cadrele didactice vor efectua demonstraţia tehnicii/metodei/experimentului apoi studenții, pe rând, vor relua tehnica/ metoda/ experimentul expusă/expus. Materialele didactice vor fi dezinfectate după fiecare utilizare de către personalul tehnic de laborator.
- Durata unei lucrări practice va fi de 50 min/oră lucrări practice, activitatea didactică desfășurându-se fără pauză pentru a permite aerisirea, dezinfecţia sălii și a materialelor didactice după fiecare grupă de studenţi.
- Participarea studenţilor la activităţile practice desfășurate on-site precum și la activităţile de seminar desfășurate on-line este obligatorie; modalitatea de refacere a absenţelor efectuate va fi aprobată de Decanul Facultăţii.
- În mod particular activitatea la Disciplina Educaţie Fizică se va face comasat, în aer liber, atât timp cât condiţiile meteologice permit acest lucru. Când condiţiile meteorologice sunt nefavorabile orele se vor desfășura în sălile de sport și vor fi limitate la activităţi care nu presupun efort fizic mediu / intens, cu păstrarea distanţei de 1,5 metri între studenţiși aplicarea tuturor măsurilor de prevenire a transmiterii infecției (spălat pe mâine, dezinfectarea mâinilor și echipamentelor utilizate în comun, etc.).

3. Practica de specialitate se va desfășura conform planului de învățământ, în unitați cu profil farmaceutic, cu respectarea măsurilor de combatere și de prevenire a răspândirii infecției cu SARS-CoV-2.

Alte activități
Activitatea “Consultaţii" cuprinsă la capitolul Alte activităţi din Statul de funcţii se va efectua on-line în funcţie de programarea propusă de fiecare cadru didactic la începutul anului universitar.