Plan de măsuri pentru desfășurarea activităților didactice în contextul pandemiei covid-19 în condițiile aplicării scenariului 2
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Plan de măsuri pentru desfășurarea activităților didactice în contextul pandemiei covid-19 în condițiile aplicării scenariului 2

​​Plan de măsuri pentru desfășurarea activităților didactice în contextul pandemiei covid-19 în condițiile aplicării scenariului 2

​Facultatea de Bioinginerie medicală​


Ca urmare a emiterii de către MEC și MS a Ordinului nr. 5487/1494/2020, UMF "Grigore T. Popa" din Iași hotărăște următoarele măsuri care urmează a fi aplicate, în vederea bunei desfășurări a activităților didactice, în contextul pandemiei COVID19.

A. ACTIVITĂȚILE DIDACTICE
Activitățile didactice se vor desfășura în spațiile didactice ale UMF "Grigore T. Popa" din Iași și cele disponibile în spitalele clinice cu care UMF Iași are contract de colaborare, pe toată perioada existenței riscului de infecție cu virusul SARS-CoV2, într-un sistem hibrid, combinând activitățile desfășurate on-line cu cele onsite, în condițiile de respectare a regulilor de securitate epidemiologică prevăzute de legislația în vigoare și adaptată situației locale.
În acest sens, se adoptă o serie de măsuri generale, care să nu afecteze calitatea activității didactice, dar și să ofere un grad ridicat de siguranță studenților și angajaților.

a. Infrastructura de e-learning
1) UMF "Grigore T. Popa" din Iași va folosi platforma Microsoft Teams existentă, prin transferul informațiilor, acolo unde este posibil. Instruirea studenților va fi realizată în luna octombrie 2020 prin Departamentul de IT și la începutul activității, în cadrul fiecărei discipline. Studenții vor semna, ca dovadă că au luat la cunoștință, procesul verbal redactat cu ocazia acestei instruiri, care va conține și prevederile specifice protecției muncii, particularizate în funcție de profilul disciplinei și informațiile specifice prevenerii infecției cu SARS-CoV-2. Coordonatorii de activitate didactică se vor asigura că această activitate este îndeplinită, iar directorii de departament vor centraliza procesele verbale transmise de discipline, în termen de cel mult 10 zile de la începerea anului universitar.
2) Toate activitățile didactice care implică o comunicare online cu studenţii vor utiliza exclusiv conturile email oficiale ale universității, care vor fi baza de raportare a activității didactice desfășurate atât de cadre didactice cât și de studenți.
3) Întreaga activitate didactică desfășurată va fi stocată în sistem cloud.
4) Studenţii anului I de la toate programele de studiu derulate în cadrul Universităţii de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa" din Iași vor primi user-name și parolă, cont de e-mail profesional precum și un material de instruire cu privire la utilizarea acestei platforme.

b. Cursurile
1) Se vor desfășura exclusiv în sistem online, utilizând platforma Microsoft Teams.

c. Activitățile de laborator/lucrări practice/proiecte
1) Se vor desfășura onsite activitățile practice la acele discipline unde dezvoltarea abilităților, însușirea unei practici/metode este absolut necesară și obligatorie. Stabilirea acestora este sarcina decanului în colaborare cu prorectorii răspunzători de activitatea didactică.
2) Măsurile de recuperare a activităților practice, exclusiv legat de cauze medicale, vor fi aprobate de decan, punctual.
3) Activitățile de laborator/lucrările practice se vor desfășura după cum urmează:

I. Dacă dimensiunea unui laborator și dimensiunea unei grupe permit desfășurarea activităților cu o grupă întreagă, în condiții de respectare a distanțării fizice, aceste activități se reorganizează corespunzător (este cazul laboratoarelor care se desfășurau cu 2-3 grupe, simultan)
II. Fiecare disciplină are obligația să împartă orele la cadrele didactice în funcție orarul stabilit pe facultate, astfel încât toată activitatea didactică să se desfășoare în parametri optimi; coordonatorii de activitatea didactică au obligația să anunțe decanatele despre modul de distribuire a orelor la cadrele didactice ale disciplinei
II. Pentru fiecare spațiu didactic se va asigura între activitățile didactice un interval de timp de minimum 20 de minute pentru a se permite dezinfecția și aerisirea laboratorului și a materialelor didactice după fiecare grupă.
IV. Asigurarea măștilor de protecție și a halatelor este în responsabilitatea studenților. UMF "Grigore T. Popa" din Iași asigură dezinfectantele necesare tuturor activităţilor practice.
V. Activitățile se pot desfășura în laboratoare și, în funcție de disponibilitatea amfiteatrelor, și ca prezentări/demonstrații în amfiteatre; prioritatea pentru ocuparea amfiteatrelor o vor avea disciplinele clinice.

d. Activitățile de seminar – se vor realiza:
1) exclusiv în sistem online;
2) referatele și celelalte produse care susțin activitatea de seminarii vor fi transmise prin mijloace electronice (Microsoft Teams, e-mail profesional) între studenți și cadrele didactice;
3) orele de educație fizică pentru programele de studii vor fi efectuate în aer liber și în sistem on-line, cu materiale demonstrative/tutoriale, eventual comasat.

e. Activități de stagii clinice
1) Formele de activități clinice vor fi următoarele: stagiu clinic propriu-zis (STG); sesiuni de tip Case based learning (CBL) și Problem based learning (PBL); prezentări și demonstrații clinice (DC).
2) Stagiile clinice se vor desfășura în sistem hibrid, conform următoarelor reguli:
a. Stagiul clinic propriu-zis (STG) și demonstrații clinice (DC):

I. durata unui stagiu va fi cea conformă cu programa analitică, dar numărul de studenți prezenți în fizic va fi redus.
II. Numărul de studenți prezenți simultan la spital/clinică de specialitate în cadrul unui stagiu clinic va fi redus la maxim 1/3 din numărul total de studenți aflați în stagiul respectiv.
III. În spital/clinică de specialitate/ambulator vor avea acces în intervalul de timp prevăzut, doar studenții din grupa programată, în echipament corespunzător, cu purtare obligatorie a măștii și a echipamentului de protecție standard. Asigurarea măștilor de protecție și a halatelor este în responsabilitatea studenților.
IV Echiparea studenților se va face în vestiare, iar șefii de grupă/an au obligația de a face zilnic un triaj epidemiologic minimal în care să verifice existența/absența simptomelor respiratorii și a stării febrile.
VI pe perdioada pandemiei, stagiile clinice din spitalele COVID-19 se vor desfășura sub formă de prezentări de tip CBL, PBL și DC.
VII. In cadrul fiecărei clinici se vor putea efectua în amfiteatrul /sala didactică a clinicii DC la care să participe grupa/grupele ce efectuează activitate practică în fizic și în care să fie prezentate cazuri clinice și demonstrații practice pe pacienți selecționați de cadrele didactice aferente grupei(lor).

3). Sesiunile de tip Case based learning (CBL) și Problem based learning (PBL)

I. Se vor realiza alternativ cu celelalte tipuri de activități (STG și DC). La acestea vor participa studenții din seria respectivă care nu participă la activități directe la patul bolnavului.
II. Se vor desfășura în același interval orar, în paralel cu stagiile clinice.
III. Se vor desfășura în amfiteatre și săli de demonstrații, cu respectarea distanțelor de protecție.
IV. Repartiția pe săli se va face la nivelul direcției de studiu, fiind responsabilitatea coordonatorului de activitate didactică, ținându-se cont de mărimea formațiilor de studiu în cauză.
V. Cadrele didactice ale disciplinei vor efectua prin rotație activitatea didactică de tip CBL și PBL
VI. Tematica va fi pregătită la nivelul fiecărei discipline și va fi raportată corespunzător decanatelor.
VII. Asigurarea măștilor de protecție este în responsabilitatea studenților. UMF "Grigore T. Popa" din Iași va asigura dezinfectantele necesare, conform Planului de curăţenie şi dezinfecţie (Cap IV) .

f. Desfăşurarea activității de tutoriat

- Decanatul desemnează un cadru didactic, tutore de an, care va susține seria de studenți în toate tipurile de activități.

g. Desfăşurarea activității de cercetare
Activitatea de cercetare din cadrul planului intern al facultăților, proiectelor de cercetare sau studiilor individuale realizate de către cadrele didactice si/sau studenţi va respecta măsurile impuse pentru interacţiunea faţă ȋn faţă pentru studenții din toți anii şi nivelurile de studii.
Studenții din anii terminali vor avea acces ȋn laboratoare pentru activități în vederea pregătirii lucrării de licență sau disertație, conform unei programări realizate de comun acord cu cadrul didactic îndrumător.

i.Desfăşurarea fluxurilor de studenţi ȋn clădire
Atȃt studenţii cȃt şi cadrele didactice vor respecta circuitele unidirecționale în spațiile facultății și în spitalele clinice cu care Universitatea are stabilite relații de colaborare (unde este posibil, accesul ȋn clădire separat de ieşirea din clădire) și marcajele speciale pentru direcționarea către sălile de lucrări practice sau saloane. Studenții nu vor folosi lifturile decȃt ȋn situaţii excepţionale (persoane cu dizabilitaţi cu/fără ȋnsoţitor).

B. DISPOZITII SPECIFICE PENTRU FACULTATEA DE BIOINGINERIE MEDICALĂ

Desfăşurarea activităţii didactice ȋn cadrul Facultatii de Bioinginerie Medicală

Facultatea de Bioinginerie Medicală ȋşi continuă misiunea unei instituții de învăţământ şi cercetare care asigură pregătirea de specialişti în domeniul Ştiinţelor Biomedicale, prin studii universitare de licență şi masterat. Activitatea didactică va fi proiectată astfel ȋncȃt să fie asigurate, ȋn totalitate, prezentarea noţiunilor teoretice prin furnizarea de cunoştinţe de bază şi specialitate, precum şi dobȃndirea abilităţilor practice corespunzătoare competențelor specificate ȋn Fişele disciplinelor.
La nivelul Decanatului facultăţii se va ȋntocmi lista cadrelor didactice care trebuie asignate pentru fiecare disciplină, respectiv grupele cu studenţii fiecărui an de studii, astfel ȋncȃt să se constituie formațiunile pentru desfăşurarea activităţii online.​

Intocmirea orarului
Orarul va fi astfel ȋntocmit ȋncȃt să urmărească reducerea deplasării studenţilor ȋntre corpurile de cladire ale universităţii, spitale, săli de laborator, amfiteatre. In acest sens, se vor respecte următoarele:

​​​- Programarea aplicaţiilor practice, stagiilor, seminariilor, proiectelor care se desfăşoară cu o formaţiune de lucru, faţă in faţă, se va realiza prin alocarea a cel puţin 4 ore de interacţie continuă ȋntre studenţi şi cadrul didactic.
- Repartizarea aplicaţiilor practice, stagiilor, seminariilor, proiectelor care se desfăşoară cu mai mult de o formaţiune de lucru, faţă in faţă, se va realiza ȋn amfiteatre sau săli ȋn care se poate respecta distanţarea fizica de minimum 1 m ȋntre studenţi. De asemenea, vor fi alocate cel puţin 4 ore de interacţie continuă ȋntre un grup de studenţi şi cadrul didactic.
- Programarea activităţilor didactice se realizează decalat. Astfel, acestea vor ȋncepe, cel mai devreme, la 7.30, respectiv 8.00 şi se vor ȋncheia, cel mai tȃrziu la 19.20, respectiv 19.50.
- Pauzele corespunzătoare unui modul de 4 ore de aplicaţii practice, stagii, seminariilor, proiect se vor acorda, de către cadrul didactic, la sfȃrşitul acestuia.

1.Desfăşurarea cursurilor
Cursurile se vor desfăşura ȋn sistem online, prin intermediul platformei Microsoft Teams, pentru toate programele de studii, la toţi anii de studiu şi nivelurile de studiu. Materialele aferente fiecărei discipline se ȋncarcă pe platforma de e-learning a UMF Iaşi, responsabilitatea asupra acestora revenind fiecărui cadru didactic. Se au ȋn vedere crearea şi menţinerea unor punţi online cu scopul de a dezvolta relaţia student-cadru didactic, generarea de instrucţiuni clare, prin afişare pe platformă, adaptarea şi diversificarea metodelor de predare.

2.Desfăşurarea aplicaţiilor practice, stagiilor, seminariilor, proiectelor
Studenții vor fi prezenți la facultate pentru activitățile de laborator în regim modular (pe specializări și ani/niveluri de studiu).
La nivelul fiecărei discipline se are ȋn vedere ȋmbinarea interacţiunii directe cu studenţii cu predarea online. Activitățile de laborator/lucrările practice se vor desfășura în format hibrid, onsite și online, prin rotație.
Se respectă ȋn totalitate ȋncărcarea didactică a disciplinelor parcurgȃndu-se tematica aplicaţiilor practice, stagiilor, seminariilor, proiectelor. Se dezvoltă autonomia ȋn ȋnvăţare, se dau teme pentru acasă şi se monitorizează ritmul de ȋnvăţare. Se accentuează metodele de predare bazate pe ȋnvăţarea interactivă, ȋnvăţarea prin cooperare, clarificare și dezbatere activă, descoperire şi gândirea critică. Pentru monitorizarea asimilării cunostințelor se vor utiliza evaluării periodice, pe parcursul semestrului, inclusiv online.
Studenţii vor respecta distanţarea fizică şi nu vor fi permise recuperarea orelor neefectuate decȃt ȋn situaţii excepţionale şi numai dacă spaţiul sălii permite.
La începutul activității din cadrul fiecărei discipline se va realiza instruirea privind regulile de protecție a muncii, pentru particularizarea aspectelor impuse de profilul disciplinei, precum și modul de aplicare a regulile pentru protecția împotriva infectării cu virusul SARS-CoV 2. Fiecare laborator/spațiu didactic va avea amplasat, în loc vizibil, planul sălii cu traseele de circulație din cadrul acesteia.
Pentru fiecare spațiu didactic se va asigura între activitățile didactice un interval de timp de minimum 20 de minute pentru a se permite aerisirea laboratorului şi dezinfecția echipamentelor, suprafeţelor şi a materialelor didactice, după fiecare grupă.

3.Desfăşurarea activității de tutoriat

- Decanatul desemnează cel puţin 2 tutori, d​in rȃndul cadrelor didactice, la fiecare an de studiu de la programele de licenţă şi cel puţin un tutore la fiecare an de studiu pentru programele de master.
- Decanatul, ȋn colaborare cu Asociaţia Studenţilor Bioingineri desemnează cel puţin 2 mentori, din rȃndul studenţilor, la fiecare an de studiu pentru programele de licenţă, respectȃnd sistemul piramidal (studenţi din anii terminali vor ȋndruma activitatea studenților din anii I, II).
Se va urmări acomodarea studenților din anul I cu atmosfera de lucru a facultății, menţinerea unei relaţii pozitive și constructive cu studenții, menținerea unei comunicări permanente, identificarea studenților vulnerabili și furnizarea unor servicii de pregătire și sprijin (ex.: competențe digitale, acces la tehnologie, nevoi de consiliere), încurajarea activităților studenților, suport și indrumare, feed-back direct, util și constructiv.

4.Desfăşurarea comunicării

​- Monitorizarea continuă și activă a adresei de e-mail de către toate cadrele didactice, a platformei utilizate şi a telefonului mobil în vederea asigurării unei comunicări eficiente și optime, de suport, cu studenţii
- Transmiterea tuturor solicitărilor studenţilor către secretariatul facultăţii se realizează prin utilizarea adresei de e-mail bioinginerie@umfiasi.ro. Răspunsul la solicitări se transmite utilizȃnd adresele de e-mail ale studenţilor.​