Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Admitere 2020

INFORMAȚII GENERALE


Admiterea la studii de licenţă (atât pentru locurile finanţate de bugetul de stat, cât şi pentru locurile cu taxă) se realizează prin concurs de admitere. Concursul constă în susţinerea unei teze (test grilă de tip complement simplu). Facultatea de Bioinginerie Medicală pregăteşte specialişti în douǎ domenii de licenţǎ:
 • Specializarea Bioinginerie - durata studiilor 4 ani (240 credite)
 • Specializarea Balneofiziokinetoterapie și recuperare - durata studiilor 3 ani (180 credite)

PROBE DE CONCURS

Pentru specializarea BIOINGINERIE: Matematică SAU Biologie clasa a XI-a (Anatomia şi Fiziologia omului) Bibliografie:
 1. Mircea Ganga, Matematică: Manual pentru clasa a XI-a, Trunchi comun+curriculum diferenţiat (3 ore), Editura: Mathpress, 2006.
 2. Marius Burtea, Georgeta Burtea, Matematică M2. Manual pentru clasa a XI-a, Editura: Books Unlimited, 2006.
 3. Mircea Ganga, Matematică: Manual pentru clasa a XII-a, M2, Editura: Mathpress, 2007.
 4. Marius Burtea, Georgeta Burtea, Matematică M2. Manual pentru clasa a XII-a, Editura:Carminis, 2007
 5. Matematică. Culegere de teste pentru admitere, Editura “Gr. T. Popa” U.M.F. Iași, 2020.


 6. MODELE de TESTE pentru Matematică – on-line

  Testați-vă cunoștințele rezolvând un model de test aici

"Matematica - teste pentru admitere 2020" Mihai Ilea, Marius Turnea

Pentru specializarea BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE: Biologie clasa a XI-a (Anatomia şi Fiziologia omului) Bibliografie:
 1. Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Cȃrmaciu, Manual de Biologie pentru clasa a XI, Editura Corint 2014
 2. Anatomia şi fiziologia omului, carte de teste pentru admitere 2020, Editura Gr.T. Popa

PROCEDURA DE ADMITERE

Candidaţii la admitere sunt cetăţeni ai României, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta) indiferent de anul obţinerii acesteia, sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene. Concursul constă în susţinerea unei teze (test grilă de tip complement simplu). Caietele de întrebări aferente testului grilă de concurs sunt redactate în limba română. Calculul mediei de admitere : admiterea în învăţământul universitar se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri (bugetate sau cu taxă) pentru care se organizează concursul. Pentru specializările Bioinginerie și Balneofiziokinetoterapie și recuperare, media finală se calculează după următoarea formulă:
 • 90% nota la testul grilă,
 • 10% media la bacalaureat.
În cazul existenţei mai multor candidaţi cu medie egală cu cea a ultimului loc repartizat iniţial, departajarea se va realiza după:
 1. Media la testul grilă;
 2. Media de la bacalaureat.
Media minimă de admitere este 5.00 (cinci).

ACTE NECESARE PENTRU ADMITERE

Candidaţii se vor prezenta cu buletinul de identitate / paşaport şi dosarul de înscriere care cuprinde:
 • Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă a acesteia în original şi foaia matricolă, în original sau adeverinţa care atestă această calitate şi în care se menţionează media generală de bacalaureat şi probele susţinute la examenul de bacalaureat;
 • Adeverinţa de înscriere eliberată de la specializarea unde a fost depus dosarul cu actele originale şi copie legalizată a diplomei de bacalaureat (pentru candidaţii înscrişi şi la o altă specializare);
 • Certificat de naştere – copie legalizată sau traducere legalizată, ştampilată la Ambasada Română din ţara de unde provine sau pe care s-a aplicat apostila de la Haga (pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene;
 • Certificat de căsătorie (unde este cazul) – copie legalizată;
 • Adeverinţa medicală tip de la medicul de familie;
 • 3 fotografii tip buletin de identitate / paşaport;
 • Chitanţa ce atestă achitarea taxei de înscriere;
 • Acte doveditoare (adeverinţa de salariat a părinţilor, certificat de revoluţionar etc.) pentru candidaţii ce pot beneficia de scutire de taxă;
 • Candidaţii din etnia rromilor vor prezenta o recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice, înregistrată legal, prin care se atestă apartenenţa la comunitatea rromilor;
 • Dosar plic.