Contact
Tur virtual

A II-a specialitate

Program pregătire a 2-a SPECIALITATE – sesiunea MAI 2018 PROGRAM PREGĂTIRE A 2 – A SPECIALITATE CU TAXĂ SESIUNEA MAI 2018

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009, aprobată prin Legea Nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare, privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, posesorii certificatului de medic specialist, pot efectua pregătire pentru obţinerea celei de a doua specialităţi, în regim cu taxă.

În perioada 14.05.2018 – 28.05.2018, (pînă la ora 1200), cei interesaţi se vor adresa instituţiilor de învăţământ medical superior, pentru obţinerea avizului privind înscrierea la acest program de pregătire (respectiv, prin depunerea unei cereri la registratura UMF „Grigore T. Popa” Iaşi, în atenţia Prorectoratului pentru studii postuniversitare şi formare profesională continuă).

Avizele sunt eliberate în baza cererii către rector privind specialitatea solicitată şi acordul scris al coordonatorului specialităţii respective în original (model ataşat).

Candidaţii care se clasează în limita numărului de locuri aprobate, vor primi avizul de înscriere la acest program, începând cu data de 29.05.2018.

În cazul în care numărul de solicitari depășește locurile alocate unei specialitati, se va constitui o comisie care va selecta candidații (pe baza unui test cu 50 întrebări formulate din tematica de rezidențiat).

Dosarele de înscriere pentru efectuarea programului de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, sesiunea mai 2018, se depun la sediul Ministerului Sănătății, din str. George Vraca nr. 9, sector 1, București, în perioada 21.05.2018-31.05.2018, inclusiv, după următorul program: între orele 11-14 de luni pâna joi, vineri între orele 11-13, precum și prin serviciile poștale (data postei cel târziu 31.05.2018).   

Dosarul candidatului cuprinde:

1. cererea de înscriere, în care se va preciza: numele si prenumele, locul actual de munca si tipul de contract de angajare, specialitatea actuala, specialitatea pentru care se doreste înscrierea, precum si date de contact (nr. telefon, e-mail); (ANEXA 1) 2. acordul angajatorului de participare la programul de pregatire în cea de a doua specialitate în regim cu taxa, cu precizarea specialitatii si a centrului universitar de pregatire. Unitatile sanitare publice vor preciza, în adresa, modul de încadrare si retribuire pe aceasta perioada, precum si stabilirea programului de lucru, cu respectarea prevederilor Codului Muncii. Cei neîncadrati vor declara pe proprie raspundere acest statut; 3. avizul de înscriere la programul de pregatire eliberat de rectoratul sau dupa caz, decanatul institutiilor de învatamânt medical superior; 4.  copia xerox a certificatului de medic specialist/primar în prima specialitate; 5. copia xerox a certificatului de libera practica sau a certificatului de membru al organizatiei profesionale respective, cu viza pe anul în curs; 6. certificat medical de sanatate tip A 5, din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic (viza medic specialist/primar psihiatrie) pentru specialitatea solicitata-original; 7. fotocopia actului de identitate  B.I./C.I., în termen de valabilitate; 8. copia xerox a documentelor privind schimbarea numelui, daca este cazul; 9. angajamentul de plata privind taxa de participare la programul de  pregatire în cea de a doua specialitate în regim cu taxa, conform prevederilor Ordinului comun al ministrului  sanatații și ministrului educației, cercetarii, tineretului și sportului nr. 973/4592/2010- (Angajament de plata).

Documentele prevazute la pct. 4, 5, și 8 vor fi însoțite de original în vederea certificarii la depunere conform art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile ulterioare, sau, în cazul transmiterii dosarului de înscriere prin serviciile poștale, aceste documente trebuie prezentate în copii xerox legalizate.

Potrivit alin.(4) al art.2 din actul normativ amintit „(4) În cazul în care persoana se prezinta cu copia legalizata dupa document, în scopul furnizarii serviciului public, institutia sau organul de specialitate al administratiei publice centrale este obligata/obligat sa o accepte.”

 Cuantumul sumelor achitate pentru pregatirea în cea de a doua specialitate cu taxa, asumate prin angajamentul de plata, va fi verificat de catre instituțiile abilitate aflate în subordinea Ministerului Sanatații, obligatoriu, la schimbarea stagiilor  de pregatire sau daca acestea au durata mai mare de 6 luni, semestrial. 

În urma verificarilor, candidații care nu vor respecta termenii angajamentelor de plata vor fi eliminați din programul de pregatire, în conformitate cu prevederile  art. 1 alin. (3) din Ordinul ministrului sanatații și al ministrului educației, cercetarii, tineretului și sportului nr. 973/4592/2010 privind aprobarea cuantumului taxei anuale pentru efectuarea stagiului de pregatire în vederea obtinerii celei de-a doua specialitati de catre posesorii certificatului de specialist Dupa finalizarea tuturor verificarilor și efectuarea procedurilor necesare, la data de 13.07.2018 se vor afișa pe site-ul Ministerului Sanatatii, www.ms.ro, listele  aprobate ale medicilor înscrisi la programul de pregatire în cea de a doua specialitate în regim cu taxa din sesiunea mai 2018, pe specialitați și centre universitare de pregatire, la rubrica examene și concursuri naționale.

Programul de pregatire în cea de a doua specialitate în regim cu taxa, va începe la data de  16.07.2018, cu efectuarea a 6 luni din stagiul de baza.  Durata de pregatire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxa este cea prevazuta de Ordinul ministerului sanatații nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Termeni si conditii
Forum
Link-uri utile
Editura UMF
News UMF Iasi
Radio U
Copyright © 2010-2019 | Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.