Universitatea Gr. T. Popa - Iasi UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE
GRIGORE T. POPA - IASI
Skip to main content
Go Search
  

Regulament 

Regulament pentru organizarea activitatii didactice pentru invatamantul universitar de master aprobat de senat pe 17.XII.2012
 

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GR.T.POPA" IAŞI

REGULAMENT DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR DE MASTER Aprobat de SENAT

Data:17.XII.2012

 Cap. 1. PRINCIPII GENERALE

Art. 1. − Prezentul Regulament respectă prevederile legale enumerate mai jos, prevederile Cartei Universităţii de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi cu aplicarea prevederilor specifice (unde este cazul) ale Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS):

1) Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

2) Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului,

3) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă (aprobată prin Legea nr. 441/2001), modificată cu Legea nr. 224/2005,

4) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,

5) Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3928/2005 privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în instituţiile de învăţământ superior,

6) Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3714/2005 privind introducerea Suplimentului la Diplomă în certificarea absolvirii unui ciclu de studii universitare,

7) Hotărârii Guvernului nr. 707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acredi-tate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşu-rare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013, cu modificările şi completările ulterioare,

8) Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat

Art. 2 −. 1) Studiile universitare de masterat reprezintă ciclul II al studiilor universitare şi asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică şi constituie o bază pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale.

2) Studiile universitare de masterat efectuate în alte domenii decât cele prevăzute la alin. (1) asigură cursantului obţinerea de competenţe de studiu complementare.

Art. 3. - 1) Studiile universitare de masterat contribuie la conturarea unui profil al absolventului care vizează dezvoltarea de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi cognitive.

2) Cunoştinţele generale se referă la:

a) familiarizarea cu cele mai noi şi avansate dezvoltări ale cunoaşterii în domeniu;

b) abilităţi superioare de cercetare independentă;

c) capacitatea de a aplica teoria în situaţii specifice ale mediului economic şi instituţional.

3) Cunoştinţele de specialitate se referă la:

a) acumularea unui volum substanţial de cunoştinţe noi;

b) identificarea, abordarea şi soluţionarea de probleme cognitive şi profesionale noi;

c) compararea cunoştinţelor noi cu cele tradiţionale şi capacitatea de a stabili relaţii între acestea, în vederea sesizării direcţiilor noi de adâncire a cunoaşterii şi de dezvoltare a profesiei.

4) Competenţele generale se referă la:

a) aplicarea creativă a tehnicilor de cercetare şi rezolvare de probleme;

b) elaborarea de studii şi rapoarte publicabile sau aplicabile profesional;

c) capacitatea de a conduce grupuri de lucru şi de a comunica în contexte din-tre cele mai diverse;

d) capacitatea de a acţiona independent şi creativ în abordarea şi soluţionarea problemelor, de a evalua obiectiv şi constructiv stări critice, de a rezolva creativ probleme şi de a comunica rezultate în mod demonstrativ;

e) abilităţi de conducător şi angajare clară pe calea propriei dezvoltări profesionale.

5) Abilităţile cognitive specifice presupun:

a) evaluarea critică a rezultatelor unor noi cercetări;

b) formularea de alternative interpretative şi demonstrarea relevanţei acestora;

c) aplicarea creativă a metodelor de cercetare;

d) conceperea şi conducerea proceselor specifice domeniului.

6) Competenţele de specialitate se stabilesc prin reglementări proprii fiecărui domeniu (Bioinginerie Medicală, Medicina, Medicină Dentară, Farmacie).

7) Masteratul se organizează în domeniile studiilor universitare de licenţă.

8) Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi încurajează interdiscipli-naritatea în studiile universitare de masterat.


Cap. 2. Organizarea ciclului de studii universitare de masterat

Art. 4 - (1) Masteratul se organizează în cadrul universităţii cu o durată de 2 - 4 semestre pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă a învăţământului de lungă durată şi

corespunde unui număr de 30 de credite transferabile pentru un semestru de studiu.

(2) Studiile universitare de masterat corespund unui număr de credite de studiu transferabile cuprins între 90 şi 120. În funcţie de durata studiilor universitare de licenţă, limita inferioară poate fi de 60 de credite de studiu transferabile.

(3) Durata totală cumulată a ciclului I - studii universitare de licenţă şi a ciclului II – studii universitare de masterat trebuie să corespundă obţinerii a cel puţin 300 de credite de studiu transferabile.

(4) Studiile de masterat pot fi urmate de absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă acesteia, indiferent de profilul, instituţia de învăţământ superior şi anul în care au obţinut diploma respectivă.

(5) Masteratul se încheie prin susţinerea unei lucrări de disertaţie; absolvenţii primesc diplomă de master şi obţin titlul de master în specializarea absolvită.

(6) Studiile universitare se pot efectua în regim finanţat de la bugetul de stat sau în regim cu taxă. Pe parcursul şcolarităţii, studenţii admişi la învăţământul cu taxă pot trece la învăţământul finanţat de la bugetul de stat în condiţiile legii.

(7) - Pe perioada şcolarizării, cursanţii programelor de masterat beneficiază de drepturile ce decurg din prevederile Legii Învăţământului, ale Cartei U.M.F., precum şi ale prezentului regulament.

Art. 5. − Studiile universitare de masterat se desfăşoară conform ofertei educaţionale a U.M.F. Iaşi. (în limba română, sau într-o limbă de circulaţie internaţională).

Art. 6. − (1) În cadrul unui program de masterat pot preda numai cadre didactice care au obţinut titlul ştiinţific de doctor.

(2) Titularii de curs pot fi numai cadrele didactice cu gradul de profesor universitar sau conferenţiar universitar.

Art. 7. − (1) Programul de pregătire universitară de masterat se desfăşoară în cadrul U.M.F. Iaşi, pe baza planului de învăţământ aprobat de senatul universitar şi avizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în conformitate cu prevederile legale.

(2) Planul de învăţământ cuprinde atât discipline de cunoaştere avansată în cadrul domeniului de studii universitare de masterat, cât şi module de pregătire complementară necesare pentru o inserţie rapidă a absolventului de studii universitare efectuate în alte domenii decât cele prevăzute la Art.3. alin. (1)

(3) Planul de învăţământ se aprobă:

a) pentru master :

1) de Senatul Universităţii, în cazul în care costul acestor studii este acoperit prin taxe sau prin subvenţii din alte surse decât cele de la bugetul de stat;

2) de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, dacă studiile sunt finanţate de la bugetul de stat;

(3) În cadrul programului de pregătire universitară de masterat, pentru a evidenţia rezultatele formării, concomitent cu sistemul de evaluare clasic, prin notare, se utilizează sistemul de credite transferabile.

(4) Programul de pregătire al masterandului trebuie să conţină şi o componentă de cercetare ştiinţifică în concordanţă cu specificul domeniului de studii.

(5) Masterandul realizează activitatea de cercetare ştiinţifică în echipe de cercetare ştiinţifică din care pot face parte şi doctoranzi, cadre didactice, cercetători.

(6) Programul de cercetare ştiinţifică se poate desfăşura în cadrul U.M.F. Iaşi sau în cadrul instituţiilor partenere în programul de masterat, în conformitate cu acordul încheiat între acestea.

(7) Rezultatele intermediare ale programului de cercetare sunt prezentate de masterand sub forma unor lucrări ştiinţifice în cadrul manifestarilor ştiinţifice organizate de către U.M.F. Iaşi. Publicarea acestor lucrări în reviste de specialitate, cu referenţi ştiinţifici, este stimulată de U.M.F. Iaşi

(8) Masterandul este obligat sa prezinte macar o lucrare/raport ştiinţific ca prim autor din domeniul temei de dizertaţie la manifestarile ştiinţifice organizate de U.M.F. Iaşi, la conferinţele naţionale sau internaţionale sau publicat in revistele de specialitate.

(9) Rezultatele cercetării ştiinţifice realizate pot fi valorificate de masterand la realizarea disertaţiei.

Art. 8 − (1) Masteratul se încheie cu susţinerea publică a unei disertaţii.

(2) Tema disertaţiei se stabileşte de către conducătorul de disertaţie împreună cu masterandul şi se corelează cu programul de pregătire universitară de masterat, cu domeniul de expertiză al conducătorului de disertaţie, cu programele şi cu politica instituţională ale U.M.F. Iaşi

(3) Conducătorul de disertaţie poate fi oricare dintre cadrele didactice ale programului respectiv de studii universitare de masterat.

Art. 9. − (1) Studiile universitare de masterat la U.M.F.,,Gr.T.Popa,, Iaşi se organizează numai la forma de învăţământ cu frecvenţă.

(2) - Studiile universitare de masterat în forma de învăţământ cu frecvenţă se pot organiza în regim de finanţare de la bugetul de stat, în regim cu taxă sau mixt. Ministerul Educaţiei şi Cercetării alocă anual pentru studiile universitare de masterat în forma de învăţământ cu frecvenţă un număr de locuri finanţate de la buget.

(3) - Numărul de locuri pentru studiile universitare de masterat în regim cu taxă şi cuantumul acesteia se stabilesc anual de către Senatul.U.M.F. Iaşi, pe baza propunerilor facultăţilor sau a departamentelor organizatoare de masterat cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a cerinţelor de asigurare a calităţii.

(4) - Structura şi conţinutul programului de pregătire sunt aceleaşi pentru toate cele trei forme de învăţământ.

 Cap.3. Masterandul

 Art. 10. − Orice persoană care are dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de masterat poate urma o singură dată, un singur program de masterat pe locuri finanţate de la bugetul de stat.

Art.11. – Absolvenţii de studii universitare de licenţă cu 300/360 de credite de studii transferabile care au beneficiat de loc bugetat pe întreaga durată a studiilor (de 5 şi 6 ani), pot urma cursurile ciclului II – studii universitare de master, doar în regim cu taxă.

Art.12. Absolvenţii de studii universitare de licenţă cu 300/360 de credite de studii transferabile care au urmat ultimii 2 ani (anii IV şi V sau V şi VI) în regim cu taxă, pot urma cursurile ciclului II – studii universitare de master, în regim bugetat.

Art.13. – Absolvenţii de studii universitare de licenţă cu 300/360 de credite de studii transferabile care au achiat taxa de şcolarizare pe întraga durată a studiilor, pot urma cur-surile ciclului II – studii universitare de master, în regim bugetat.

Art. 14. − (1) Masterandul înscris la forma de învăţământ cu frecvenţă poate obţine bursă de masterat, acordată de către U.M.F. Iaşi.

(2). Acordarea burselor se reactualizează dupa primul an de studiu.

(3) Bursa de masterat se acordă din veniturile provenite din sume alocate de la bugetul de stat, din venituri proprii, donaţii, sponsorizări şi din alte surse, în condiţiile legii.

(4) Masteranzii beneficiaza de bursă indiferent dacă sunt înmatriculaţi la studii cu taxă sau finantate de la bugetul de stat dar numai daca pe durata studiilor anterioare nu au beneficiat de bursa de studii pe o perioada egala cu un ciclu normal de studiu (max 360 credite ciclu I +ciclu II).

Art. 15. − (1) Pe parcursul ciclului de studii universitare de masterat, un masterand îşi poate schimba forma de învăţământ (de la cu taxă la fară taxă) numai dacă se eliberează locuri finanţate de la bugetul de stat prin retragerea unor studenţi.

(2) Criteriul de selecţie este media generala obţinută în anul anterior numai cu condiţia promovării a tuturor diciplinelor din planul de învăţământ

Art. 16. − Un masterand poate întrerupe studiile universitare de masterat, pe baza unor motive întemeiate, cu aprobarea conducerii facultăţii/departamentului care organizează studiile respective, pentru o perioadă de timp cumulată de cel mult un an de zile.

 

Cap.4. Admiterea la studiile universitare de masterat

Art. 17. − Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de masterat:

a) absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului I de studii universitare – studiile univer-sitare de licenţă, în concordanţă cu Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor uni-versitare;

b) absolvenţii ai studiilor universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echi-valentă, obţinută până la absolvirea primei promoţii de studii universitare de licenţă, menţionată la lit. a) din prezentul articol.

c) absolvenţii Facultaţilor de Medicină, Medicină Dentară şi  Farmacie.

d) Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de masterat au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă, indiferent de forma de învăţământ urmată anterior.

Art. 18. − (1) Admiterea candidaţilor la studii universitare de masterat, indiferent de forma de învăţământ în care se organizează, se face prin concurs organizat anual de U.M.F. Iaşi, înainte de începerea anului universitar.

(2) Conţinutul şi modul de desfăşurare ale concursului se stabilesc de Consiliile facultăţilor prin metodologii proprii şi se aprobă de Senatul Universităţii.

(3) Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat într-un domeniu specific se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă.

Art. 19. − Validarea rezultatelor admiterii la studii universitare de masterat şi înmatricularea candidaţilor care au reuşit la concurs se face prin emiterea unor decizii ale Senatului U.M.F. Iaşi


Cap.5. Înmatricularea şi înscrierea

Art. 20. − Înmatricularea la programele de master din U.M.F. Iaşi se face prin decizia Rectorului. După aprobarea înmatriculării, cursanţii sunt înscrişi în Registrul matricol, sub număr unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare.

Art. 21. − Înmatricularea în anul I de studiu:

− Candidaţii cetăţeni români reuşiţi în urma concursului de admitere vor depune la secretariatele facultăţilor o fişă de înscriere, în termen de zece zile de la începerea anului universitar. Cursanţii de la învăţământul cu taxă vor încheia un contract-cadru pentru întreaga perioadă de şcolarizare şi contractul pentru anul I de studiu. Nedepunerea documentelor în termenul precizat determină pierderea dreptului câştigat prin concursul de admitere.

− Cursanţii cetăţeni străini, bursieri ai statului roman, precum şi cei pe cont propriu nevalutar vor fi înmatriculaţi în baza fişei de înscriere depuse la secretariatul facultăţii, în termen de zece zile de la data înregistrării în U.M.F. Iaşi a Ordinului de primire la studii, emis de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Pentru cursanţii pe cont propriu nevalutar, decizia de înmatriculare se emite numai după ce a fost achitată jumătate din taxa anuală de şcolarizare (aferentă semestrului I), s-a încheiat contractul-cadru pentru întreaga perioadă de şcolarizare şi contractul pentru anul I de studiu.

− Cursanţii cetăţeni străini pe cont propriu valutar vor depune o fişă de înscriere la secretariatul facultăţii cu cel puţin 10 zile înainte de deschiderea anului universitar. Decizia de înmatriculare se emite numai după ce a fost achitată jumătate din taxa anuală de şcolarizare (aferentă semestrului I), s-a încheiat contractul-cadru pentru întreaga perioadă de şcolarizare şi contractul pentru anul I de studiu.  

Art. 22. − Înscrierea cursanţilor în anul II de studiu, pentru programele de master cu durata de trei sau patru semestre, se face în primele 10 zile de la începutul anului universitar, pe baza fişei de înscriere. Cursanţii români de la învăţământul cu taxă, precum şi cei străini pe cont propriu valutar sau nevalutar, trebuie să achite jumătate din taxa de şcolarizare (aferentă semestrului I) şi să încheie contractul anual.

Art. 23. − La înscrierea candidaţilor în Registrul matricol, dosarul personal va cuprinde:

- fişa de înscriere;

- diploma de studii superioare, sau adeverinţa de absolvire în original;

- foaia matricolă, în original;

- diploma de bacalaureat copie sau original;

- certificatul de naştere, în copie legalizată;

- certificatul de căsătorie, în copie legalizată, în cazul candidaţilor care şi-au

schimbat numele prin căsătorie ;

- contractul-cadru pentru întreaga perioadă de şcolarizare încheiat între cursant şi U.M.F. Iaşi

Art. 24. − Nedepunerea, în termen de 10 zile de la începerea anului de studiu, a fişei de înscriere şi, în cazul cursanţilor admişi pe locuri cu taxă, a contractelor încheiate cu U.M.F Iaşi conduce la exmatricularea cursanţilor în cauză.

  Cap. 6. Promovarea şi trecerea de la un an de studiu la altul

Art. 24. − Promovarea fiecărui an de studiu este condiţionată de realizarea a mini-mum 45 de credite aferente disciplinelor obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ al programului de master cu mai mult de 2 semestre. Pentru disciplinele nepromovate se aplica sistemul de credite transferabile.

Art. 25. − Promovarea din semestrul I în semestrul II şi, respectiv, din semestrul III în semestrul IV, nu este condiţionată de acumularea unui număr minim de credite

Art. 26. − Neîndeplinirea integrală, de către cursanţi, a obligaţiilor universitare, atrage după sine măsura exmatriculării, după cum urmează:

- la programele de masterat cu durata de două semestre(60 credite), vor fi exmatricu-laţi cursanţii care, după sesiunea de reprogramere din vară, nu au acumulat numărul total de 60 de credite prevăzute în planul de învăţământ sau au o medie generală sub şase;

- la programele de masterat cu durata de trei semestre(90 credite), vor fi exmatricu-laţi cursanţii anului I care, după sesiunea de reprogramare din iulie-august, nu au acumu-lat cel puţin 45 de credite din totalul de 60 prevăzute în planul de învăţământ pentru prime-le două semestre, sau care au o medie generală sub şase, precum şi cursanţii anului al II-  

lea care, după sesiunea de reprogramare din februarie-martie, nu au acumulat numărul total de 90 de credite sau au o medie generală sub şase.

- la programele de masterat cu durata de patru semestre vor fi exmatriculaţi cursanţii din anul al II-lea de studii care, după încheierea sesiunii de reprogramare din iulie, nu au acumulat numărul total de 120 de credite prevăzute în planul de învăţământ sau care au media generală sub şase.Cap.7. Organizarea anului universitar

Art. 27. − Durata unui semestru este de 14 săptămâni, cu un număr mediu de 12 ore de activităţi didactice pe săptămână.

Art. 28. − Activităţile didactice se pot desfăşura fie în regim modular, cu parcurgerea integrală a unei discipline într-o perioadă compactă, fie în regim de eşalonare săptămânală a disciplinelor pe durata întregului semestru.

Art. 29. − Examenele la disciplinele prevăzute în planurile de învăţământ se susţin, de regulă, în sesiuni de examene distincte, respectiv una de iarnă (ianuarie-februarie) şi una de vară (iunie-iulie). În cazul programelor de masterat organizate în regim modular, examenele se pot susţine în cursul semestrelor, după parcurgerea fiecărei discipline; refa-cerea examenelor nepromovate sau pentru mărirea notei este posibilă numai în sesiunile de reprogramare.

Art. 30. − În ambele situaţii prevăzute la articolul precedent, graficul activităţilor di-dactice stabilit pentru fiecare an de studii va prevedea şi o sesiune de reprogramare de examene, după cum urmează:

- pentru programele de masterat cu durata de două semestre, sesiunea de repro-gramare se organizează în luna iulie;

- pentru anul I de studii al programelor de masterat cu o durată de trei sau patru se-mestre, sesiunea de reprogramare se organizează în perioada iulie;

- pentru anul al II-lea de studii al programelor de masterat cu durata de 3 şi, respec-tiv, 4 semestre, sesiunea de reprogramare se va organiza în perioada februarie-martie şi, respectiv, în luna iulie.

 

Cap.8. Evaluarea cunoştinţelor

Art. 31. − Evaluarea cunoştinţelor cursanţilor este prevăzută în programa analitică a fiecărei discipline şi poate fi sub formă de examen, verificare pe parcurs şi colocviu. Nota-rea răspunsurilor cursanţilor se face cu note de la 1 la 10 (numere întregi), nota minimă de promovare fiind 5,00.

Art. 32. − Cursanţii au dreptul să se prezinte la evaluarea finală a disciplinei numai dacă s-au achitat de toate obligaţiile profesionale (proiecte, lucrări practice, referate, mo-nografii) prevăzute în planul de învăţământ şi programa analitică de la disciplina respecti-vă, precum şi de obligaţiile financiare (taxă de şcolarizare, taxă de examen etc.).  

Art. 33. − Evaluarea cunoştinţelor se face în zilele şi sălile stabilite, în prezenţa cadrului didactic care a predat disciplina respectivă şi a cadrului didactic care a condus seminariile şi lucrările practice; la iniţiativa Biroului Consiliului facultăţii, în cazuri de excepţie, evaluarea se face de către o comisie desemnată de acesta, la propunerea catedrei care gestionează disciplina.

Art. 34. − Examinatorul stabileşte notele pe care le acordă cursanţilor şi are obligaţia de a le trece sub semnătură în catalog şi a le aduce la cunoştinţa acestora. Rezultatele la examene vor fi comunicate cursanţilor în maximum 48 de ore de la data susţinerii.

Art. 35. − Cursanţii pot susţine evaluările de la care au absentat sau pe care nu le-au promovat în cele două sesiuni normale (iarnă, vară sau sfârşitul modulului) în sesiunea de reprogramare, cu taxă, indiferent de numărul de credite acumulate. Serviciile de evaluare a cunoştinţelor în sesiunea de reprogramare se plătesc, chiar dacă cursanţii nu au fost prezenţi la sesiunile normale (iarnă, vară sau sfârşitul modulului).

Art. 36. − Susţinerea examenelor în sesiunile de reprogramare se face pe bazaunei cereri depuse în acest scop la secretariatul facultăţii, aprobată de decanul facultaţii organizatoare a programului de masterat şi cu plata taxei aferente.

Art. 37. − Pot susţine examene în sesiunile de reprogramare cursanţii care nu au promovat disciplinele respective sau au absentat, precum şi cei care solicită mărirea notelor obţinute

Art. 38. − Contestaţiile la examene se depun în scris la secretariatul facultăţii, în termen de 24 de ore de la primirea rezultatelor şi sunt analizate de o comisie desemnată de şeful de catedră; nota finală nu poate fi mai mică decât cea trecută iniţial în catalog.

Art. 39. − Cursanţii care încearcă să promoveze prin fraudă examenele sunt exmatriculaţi fără drept de reînmatriculare la nici un alt program de masterat din U.M.F Iaşi


Cap. 9. Susţinerea disertaţiei

Art.40 - O instituţie de învăţământ superior acreditată organizează şi desfăşoară examen de disertaţie numai pentru absolvenţii proprii.

Art. 41 - (1) Examenul de disertaţie constă într-o singură probă, şi anume prezen-tarea şi susţinerea lucrării de disertaţie.

(2) Susţinerea lucrării de disertaţie este publică şi se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului.

Art. 42. − (1) Disertaţia trebuie să demonstreze cunoaşterea ştiinţifică avansată a temei abordate, să conţină elemente de originalitate în dezvoltarea sau soluţionarea temei, precum şi modalităţi de validare ştiinţifică a acestora.

(2) Disertaţia se organizează de regulă în perioadele prevăzute pentru examenele de licenţă. Perioada de organizare a dizertaţiei este stabilită prin decizia Senatului U.M.F. Iaşi.

Art. 43. − Comisia de disertaţie este alcătuită de către fiecare facultate organizatore de masterat din 5 membri, cadre didactice care au participat la programul respectiv de master. Preşedintele comisiei este un reprezentant al conducerii facultaţii.

Art. 44. − (1) Elaborarea şi prezentarea disertaţiei se poate face într-o limbă de circu-laţie internaţională, conform prevederilor contractului de studii universitare de masterat.

(2)În situaţia în care disertaţia este scrisă într-o limbă altă limbă decât cea română, lucrarea va fi însoţită de un rezumat redactat în limba română.

(3) În cazul disertaţiilor redactate într-o limbă de circulaţie internaţională, susţinerea publică se poate face în respectiva limbă.

Art. 45. − Prezentarea disertaţiei se axează pe contribuţiile masterandului în realizarea ei şi pe elementele de originalitate.

Art. 46. − (1) Rezultatele evaluării disertaţiei se exprimă prin note de la 1 la 10. Promovarea disertaţiei se face de către masteranzii care au obţinut cel puţin nota 6.

(2) Media examenului de disertaţie se determină cu două zecimale, fără rotunjire.

(5)Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10.

(6)Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de disertaţie nu este publică.

(7) Luarea deciziilor în cadrul comisiei este reglementată prin regulamentul propriu.

(2) În cazul nepromovării disertaţiei, candidatul se poate prezenta la o a doua sesiune de susţinere a disertaţiei, într-unul din anii universitari următori, cu schimbarea temei disertaţiei

(3) Dacă şi la a doua susţinere a disertaţiei masterandul nu obţine medie de promovare, acesta va primi un certificat de absolvire a programului de studii universitare de masterat şi foaia matricolă.

(4) Masterandul care a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de studii universitare de masterat şi a obţinut cel puţin media 6 la susţinerea publică a disertaţiei primeşte diploma de studii universitare de masterat însoţită de suplimentul la diplomă, întocmit conform reglementărilor în vigoare.

Art. 47. − Rezultatele examenului de disertaţie se comunică/afişează de către secretarul comisiei la sediul facultăţii, în ziua în care s-a desfăşurat examenul. Eventualele contestaţii, privind rezultatele examenului de disertaţie, se depun în scris, de persoanele în cauză, la secretariatul facultăţii, în termen de maximum 24 de ore de la comunicarea/afişarea rezultatelor. Contestaţiile se rezolvă în termen de 48 de ore de la depunere, de o Comisie de analiză a contestaţiilor, numită de decanul facultăţii organizatoare a examenului

Art. 48. Se pot prezenta la examenul de disertaţie doar acei absolvenţi care au îndeplinit toate obligaţiile prevăzute în planul de învăţământ pentru semestrele de studiu. Cu cel puţin 30 de zile înainte de data examenului de disertaţie, ei trebuie să se înscrie pentru examenul respectiv la secretariatul facultăţii, iar cu cel puţin 7 zile înainte de data examenului de disertaţie, trebuie să depună disertaţia (dactilografiată sau tehnoredactată pe calculator) la secretariatul facultăţii.

  Cap.10. Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 49. − În organizarea formaţiilor de studiu nu se face distincţie între cele două categorii de cursanţi, cu sau fără taxă.

Art. 50. − Pentru cursanţii înscrişi la taxă nu se acordă scutiri sau reduceri de taxă. Taxa se achită semestrial, în tranşe egale, până la sfârşitul primei luni a fiecărui semestru. Pot fi aprobate, la cerere şi în cazuri bine întemeiate, reeşalonări de plată.

Art. 51. − Cursanţii care nu îşi achită obligaţiile financaire stabilite de Senatul U.M.F Iaşi şi anunţate public vor fi exmatriculaţi.

Art. 52. − Cursanţii care beneficiază de prelungire de şcolaritate sau întrerupere pe motive medicale au obligaţia – la reluarea activităţii – să achite diferenţa de taxă.

Art. 53. − Senatul U.M.F. Iaşi, este în drept să modifice acest regulament pentru ca el să corespundă unor noi realităţi, impuse de noi reglementări legislative privind organizarea învăţământului universitar şi postuniversitar.


RECTOR,
Prof. Univ. Dr. Vasile Astarastoae 
Copyright © 2010 Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.